BVScios

Image Header

Stichting SCIOS

Stichting SCIOS.

Postadres:
Postbus 298
5680AG Best


Tel: 088-7762800

e-mail: info@scios.nl

 www.scios.nl

 

Wat doet SCIOS

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en de benodigde opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

De certificatie wordt uitgevoerd door de Certificerende Instellingen en de door SCIOS erkende opleidingen worden uitgevoerd de Opleidingsinstituten. Om de belangen van alle partijen te kunnen behartigen, onderhoudt SCIOS nauwe contacten met deze partijen, de stakeholders. Vanwege de wettelijke verplichten tot periodieke keuring van stookinstallaties door SCIOS gecertificeerde bedrijven wordt ook overleg gevoerd met de Overheid. Het SCIOS-bestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Voor het kwaliteitsbeheer van de technische inhoud van de regeling beschikt het bestuur over een College van Deskundigen (CvD), waarin experts van de verschillende belangenorganisaties zitting hebben. Uiteraard behoort het volgen van de ontwikkelingen van technieken en werkmethodes ook bij de taken van het CvD, zodat deze aspecten waar nodig worden verwerkt in de certificatieregeling. Het CvD beschikt over twee Opleidingencommissies, die kennis en bekwaamheidseisen en toetsingscriteria opstellen. De door de opleidingsinstituten gegeven SCIOS erkende opleidingen worden door de Opleidingencommissies gecontroleerd. Tevens treden de leden van de Opleidingencommissies bij examen op als SCIOS gecommitteerde.

SCIOS heeft een afmeldsysteem, waarin de inspecties worden afgemeld. De informatie over bedrijven die hun installaties hebben laten keuren, wordt aan de toezichthouders (lokaal, regionaal en provinciaal) beschikbaar gesteld. De certificatieregeling kan alleen goed functioneren wanneer de CI’s en de opleidingsinstituten kwalitatief hoogwaardig werk verrichten tegen acceptabele vergoedingen.

SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wetgeving. De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificerende instellingen en opleidingsinstituten. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

 

 

Waarom SCIOS

De SCIOS-certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties, waar thans stookinstallaties en elektrische installaties en arbeidsmiddelen toe behoren. De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Bedrijven die volgens de SCIOS-regeling zijn gecertificeerd tonen daarmee aan dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats door periodieke controle van het kwaliteitsmanagementsysteem, van de kennis en vaardigheid van de inspecteurs en op de kalibratie van de meetapparatuur, dit alles uitgevoerd door een voor SCIOS geaccrediteerde Certificerende Instelling.

Stookinstallaties

Wanneer een installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan zijn installaties, dan heeft hij de zekerheid dat de installatie voor wat betreft veiligheid, milieu, energieverbruik en bedrijfszekerheid in optimale conditie blijft. Voorts kan de installatie-eigenaar met de rapportage van de werkzaamheden aantonen, dat hij zijn installatie op verantwoorde wijze laat inspecteren en onderhouden. Voor stookinstallaties is dit van belang, omdat vanuit de Milieuwet een periodieke keuring van stookinstallaties, inclusief de brandstoftoevoerleiding, verplicht wordt gesteld, alsmede een meting van de emissiewaarden in de verbrandingsgassen van de stookinstallatie. Deze inspectie en meting mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een SCIOS-certificaat. Dit is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin de SCIOS-gecertificeerde bedrijven de uitgevoerde inspecties moeten afmelden. De Handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet. De uitvoering van de handhaving (bedrijfsbezoek) wordt hierop afgestemd.

Elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Wanneer een installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, dan heeft het de zekerheid dat de installatie met betrekking tot de veilige bedrijfsvoering van de installatie voldoet aan de NEN 3140. Volgens de Arbeidsomstandighedenbesluit de moet elektrische installatie regelmatig worden gecontroleerd. Met het inspectierapport kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp in de gaten. Hetzelfde geldt voor de elektrische arbeidsmiddelen. Inspectie door een SCIOS gecertificeerd bedrijf geeft de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd en dat de elektrische arbeidsmiddelen veilig en in optimale conditie zijn.

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat de SCIOS-certificatieregeling van belang is voor de installatie-eigenaar, het SCIOS-bedrijf en het Bevoegd gezag.