BVScios

Image Header

PO/PI-bijeenkomsten

De PO/PI-bijeenkomsten voor 2023 zijn gepland voor:

Dinsdag 4 april 2023 (9:00-12:00) aansluitend lunch, Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein

Dinsdag 27 juni (12:30-16:30) aansluitend buffet, Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein (Definitieve tijden volgen 2 weken voor aanvang. U zult per e-mail worden geïnformeerd.)

Dinsdag 10 oktober 2023 (9:00-12:00) aansluitend lunch, Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein  (Definitieve tijden volgen 2 weken voor aanvang. U zult per e-mail worden geïnformeerd.)

Toelichting op de PO/PI bijeenkomsten door Dennis van Stratum

De doelstelling van de PO/PI-bijeenkomsten is het bieden van een informatiekanaal en overlegplatform voor uitvoerenden op PO/PI-niveau. Bij de bijeenkomsten worden dan ook actuele onderwerpen behandeld welke zoveel mogelijk vastgesteld zijn in overleg met de deelnemers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onze eigen vaste deskundigen binnen de commissie, maar ook van externe experts, zoals onze partner Kiwa Gastec, leveranciers, fabrikanten etc. Deze onderwerpen worden veelal gepresenteerd in een klassikale setting waarbij interactie met de deelnemers voorop staat. Naast deze vooraf aangegeven onderwerpen is er veel aandacht voor uitwisseling van ervaring tussen de deelnemers onderling. Op deze wijze wordt het overlegplatform gecreëerd waarin de deelnemers praktische problemen met elkaar kunnen bespreken en, onder de juiste begeleiding, gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen. Naast onderlinge kennis- en ervaringsoverdracht, creëert dit ook saamhorigheid op PO/PI-niveau binnen de branche. Hoewel de bijeenkomsten in de eerste plaats georganiseerd worden om de bovenstaande redenen en doelen, hebben ze mij persoonlijk in de periode dat ik als commissielid betrokken ben bij de organisatie, ook veel inzicht gegeven in de problemen in en om het PO/PI-werkgebied. Deze inzichten maken het mogelijk om vanuit de commissie en BVS terugkerende problemen aan te pakken op een ander gebied of hoger niveau. Hiermee kan de BVS haar hoofdtaak, de belangenbehartiging van SCIOS-bedrijven in het algemeen en onze leden in het bijzonder, nog beter uitvoeren. Scios gecertificeerde bedrijven dienen hun medewerkers blijvend te scholen. Door deelname aan de PO/PI-bijeenkomsten wordt dit aantoonbaar gerealiseerd, tegen geringe kosten en tijdsbeslag.

Met ingang van 2017 zijn de bijeenkomsten uitgebreid met informatie over de Kennis- en Bekwaamheidseisen (KBE’s) van SCIOS. In elk van 2 bijeenkomsten per jaar wordt een gedeelte behandeld, zodanig dat na 6 jaar alle indexregels uit de KBE’s aan bod zijn geweest. Zo kan een PO/PI-er of een EBI/PI-er zich optimaal voorbereiden op de zesjaarlijkse toetsing. Kosten voor deelneming aan de PO/PI-bijeenkomsten per deelnemer bedragen voor twee bijeenkomsten inclusief de vier kennissessies: BVS leden € 150,- ex. BTW, Niet-BVS-leden zijn uiteraard ook welkom en betalen € 210,- ex. BTW. NB: Indien de bijeenkomst fysiek plaats vindt is deelname inclusief diner (buffet). De POPI-bijeenkomst begint om 15.00 uur. Indien fysiek, de zaal is open vanaf 14.30 uur.

Informatie over de PO/PI-bijeenkomsten via info@bvscios.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier

Klik hier voor onze privacyverklaring