BVScios

Image Header

Nieuws: Verslag overleg 17 november 2017 - SCIOS en BVS

Maandag, 19 Februari 2018

Verslag Overleg SCIOS-BVS

 

Betreft:                Overleg SCIOS-BVS
Datum:                17 november 2017
Plaats:                 Koninklijke Metaalunie Nieuwegein

Aanwezig:          Namens SCIOS: Arie Krijgsman, John Pronk en Bart van Rixel
Namens BVS: Rob Harms en Dennis van Stratum

Verhinderd:       Dave Posthoorn (BVS)

Notulist:              Dennis van Stratum
Kenmerk:            171117 Overleg SCIOS-BVS

 

1.       Opening

Er wordt overeengekomen dat Arie de vergadering zal voorzitten. Hij opent om 13.37u de vergadering.

2.       Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met aanvulling van het verslag van de vorige vergadering en de rondvraag.

3.       Verslag vorige vergadering
Arie vraagt of zijn opmerkingen op het gestuurde verslag verwerkt zijn. Volgens Rob zijn deze verwerkt maar Arie heeft deze versie blijkbaar nog niet ontvangen. Rob zal zorgen dat deze alsnog verstuurd worden.

Er was onduidelijkheid over de verplichting van examens. Zowel SCIOS als BVS zijn het eens dat er sprake is van een verplicht examen.

Rob geeft aan dat BVS besloten heeft om garant te staan voor de doorgang van tenminste één EBI opleiding scope 1 en 2 per jaar, ongeacht het aantal deelnemers. Bart geeft aan dat BVS bij de inkoop moet eisen dat het examen afgelegd wordt in TestVision, erkend door SCIOS, om de aanmaak van vragen door de opleidingsinstituten in TestVision los te trekken. Rob heeft toegezegd dit in de offerteaanvraag aan te geven naar de opleidingsinstituten. De wens wordt door BVS en SCIOS uitgesproken dat de opleiding in mei 2018 plaats zal vinden. Volgens John moet dat mogelijk zijn. Er wordt een EBI-opleiding aangevraagd zonder de vooropleidingeis die voorheen gebruikelijk was.

Actiepunt bij c: waar kan men de examens aanvragen? Deze kunnen aangevraagd worden bij de opleiders Kiwa en TKC. Voor scope 8, 9 en 10 staan de examenbureaus vermeld op de SCIOS website.

4.      Nieuwe ontwikkelingen scope 10 en 11

Scope 10 en 11 zijn klaar. Dekra is bezig met accreditatie voor scope 11 en Kiwa voor scope 10. Inmiddels is het eerste bedrijf voor scope 10 door Kiwa gecertificeerd. Een voorbehoud is gemaakt i.v.m. het nog niet gepubliceerd zijn van de NTA 8220 en daardoor de KBE’s en de examens voor scope 10 door SCIOS nog niet zijn erkend. Erkenningh volgt na de publicatie van de NTA 8220.

5.      Nieuw beleid RvA
Er is sprake van een nieuw beleid van de RvA, ingegeven door eisen van de Europese Commissie welke overgenomen zijn door de Nederlandse Overheid. De RvA is niet meer aangewezen om schema’s te beoordelen en te erkennen. De erkenning wordt nu gedaan door de CI’s. De schemahouder is nu penvoerder voor de CI’s naar de RvA toe. Bedrijven merken daar niets van maar het hele proces waar SCIOS mee te maken heeft wordt wel veel complexer. De overheid moet ook CI’s gaan aanwijzen omdat het een wettelijk aangewezen schema is. Hierbij zal ook versiebeheer een rol gaan spelen.

6.      Ervaringen Examenbureaus, TestVision
Reeds besproken bij behandeling van het verslag van de vorige vergadering.

Er zijn geen ervaringen vanuit BVS-leden over de inzet van TestVision.

7.      Procesverloop invoering periodieke kennistoets voor alle scopes
Reeds besproken bij behandeling notulen vorige vergadering

Personen waarbij het diploma ouder is dan 6 jaar zullen als eerste vanaf 2019 getoetst worden om zo in een cyclus van 6 jaar iedereen gefaseerd te kunnen toetsen.

8.      Afkeurcriteria Gasleidingen
Dennis geeft aan dat er in de branche nog steeds onduidelijkheid is over de afkeurcriteria van gasleidinginstallaties. Arie verbetert hem dat het brandstofleidinginstallaties in het algemeen betreft, dus ook olieleidingen. De huidige criteria zijn verwerkt in het nieuwe informatieblad 5 met name in relatie tot bouwkundige zaken. De Verklaring betreft de installatie zelf en niet de veiligheid naar de omgeving. Dit is wel een belangrijk onderdeel van de inspectie en tekortkomingen m.b.t. de NEN 3028 moeten zeker vermeld worden in het rapport maar leiden niet altijd tot het achterhouden van het certificaat. De inspecteur moet een oordeel vormen over de lekdichtheid en gesteldheid van de installatie ten tijde van de inspectie en de verwachting hiervoor gedurende twee of vier jaar, afhankelijk van de brandstof. Dennis geeft aan dat dit weleens tot verschillende oordelen kan leiden door verschillende inspecteurs op dezelfde leiding. John geeft aan dat het altijd een discussie blijft, maar vindt dat je er wel over moet blijven praten om het risico-denken verder te ontwikkelen. Misschien moet er vanuit de Opleidingscommissie ook eens naar competentie van het risico-denken gekeken worden. Daar is iedereen het mee eens. Dennis geeft nog aan dat het huidige gemiddelde niveau van bevoegde medewerkers met alle ontwikkelingen op wet- en regelgeving en zeker ook de energietransitie onvoldoende is en drastisch verhoogd moet worden. Ook hier is iedereen het wel mee eens.

9.      Wettelijke erkenning van SCIOS scope 1 voor installaties < 100 kW
Dennis geeft aan dat BVS zich zorgen maakt over de toekomstige wettelijke verplichte erkenningsregeling voor het installeren en onderhouden van stookinstallaties < 100 kW. Met name het passeren van de SCIOS-regeling is onbegrijpelijk. Hierin zit ook een belang voor alle gecertificeerde bedrijven omdat zij naast de SCIOS-regeling ook nog een andere erkenningsregeling op moeten tuigen. Dit werkt voor hen, en dus ook voor de klant, kostenverhogend.
Arie legt uit hoe de gesprekken met alle partijen hierin tot nu zijn verlopen. Hij ziet ons probleem maar geeft aan dat we dit niet meer bij het ministerie van BZK aanhangig kunnen maken. De keuze is al gemaakt. Hij adviseert ons om via de BVS-leden die ook aangesloten zijn bij de Uneto-VNI, druk uit te oefenen tot het toelaten van SCIOS-gecertificeerde bedrijven voor het behalen van de certificatie voor de installatiewerkzaamheden op basis van de het kwaliteitsmanagementsysteem. Een mogelijk contact hiervoor zijn is Remco van der Linden. Doekle Terpstra kan ook maar alleen als je een directe ingang bij hem hebt.
Dennis en Rob geven aan dat er nog een extra zorg is vanuit BVS over deze ontwikkeling. Een aantal BVS-bestuursleden heeft inzage gehad in het voorlopige werkdocument van de toekomstige certificatieregeling. Hierin staan directe overeenkomsten met de SCIOS-regeling en met name over de KBE’s van de uitvoerende medewerkers. BVS is bang dat de Uneto-VNI de mart van scope 1 tot 400 kW in de toekomst zal proberen te confisqueren van SCIOS middels deze certificatieregeling. Arie geeft aan dat hij daar niet zo bang voor is.

10.   Rondvraag
Arie: Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen binnen SCIOS, te weten:
- Nieuwe scope voor inspecties van PV-installaties
- Er is onder NEN een initiatief voor een NTA opgepakt voor het efficiënt inregelen van klimaatinstallaties waaruit mogelijk een nieuwe SCIOS-inspectiescope ontstaat.

Bart: Hebben er zich nieuwe leden bij BVS aangemeld op basis van de nieuwe elektra scopes 8 en verder? Nee, BVS heeft deze scopes in onze gelederen door eerder aangesloten bedrijven die al een stookinstallatiecertificering hadden en later hun SCIOS E-certificering behaald hebben. Er zijn geen nieuwe bedrijven lid geworden met enkel een E-certificering

Arie sluit vervolgens onder dankzegging aan allen de vergadering.